نقد ادبی

19 سنبله 1402
2 دقیقه
نقد ادبی

نام کتاب: نقد ادبی
نگارنده: محمد ناصر ره‌یاب
نوبت چاپ: چاپ نخست
ناشر: انتشارات امیری
صفحه آرایی: محمد کاظم کاظمی
شماره گان : ۱۰۰۰ نسخه
نقد ادبی یکی از کتاب‌های پروفیسور محمد ناصر رهیاب است که توسط انتشارات امیری به چاپ رسیده است. این اثر دارای هزار و پنجصد و اندی صفحه در سه جلد است که دارای بخش‌های زیرین می باشد:
در بخش نخست چیستی و چرایی نقد ادبی به بحث گرفته می شود و در باره‌ی پیوند نقد با دانش‌های ادبی و ناادبی، جایگاه نقد نظری و عملی و نقد خاص و عام و… روشنی‌های لازم انداخته می‌شود.
گام دوم این اثر برای آگاهی‌دادن از فراز و نشیب‌های نقد ادبی در طول تاریخ برداشته می شود و سیر آن را در شرق و غرب بررسی می‌کند. دست آورد مهم خواننده در این بخش جایگاه بلند نقد ادبی در فرهنگ اسلامی است.
واکاوی نقدهای سنتی بخش سوم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد. بخش چهارم مکتب‌های نقد ادبی در سده‌ی بیستم را به خواننده می‌شناساند و هر مکتب را با توجه به سیر تاریخی و نظریه‌هایی که در آن اثرگذار بوده بررسی می‌کند. بخش فرجامین گام عملی نظریه‌های نقد ادبی و موضوعاتی است که در بخش‌های پیشین در باره‌ی آن پژوهش صورت گرفته؛ در این قسمت با نقد سی شاعر و نویسنده از دوران کهن تا امروز روبه‌رو می‌شویم و برای نخستین بار است چنین اقدامی صورت گرفته و به گونه‌ی مبسوط برای هر نظریه‌ی نقد ادبی شاهد مثال از نویسندگان و سرایشگران افغانستان ذکر شده است؛ یعنی نویسنده کوشیده است با رویکرد بومی‌سازی در سراسر کتاب از شاعران و نویسندگان افغانستان نمونه‌هایی بیاورد؛ چنانچه می‌نویسد: “در این فراهم آوریده بسیار کوشش شده تا متن.های پدیدآمده به خامه‌ی نویسندگان و شاعران افغانستانی بررسی و تجزیه و تحلیل شوند؛ تا هم از رفتن به راه‌های کوبیده شده دوری گردد و هم سخن تازه و خودمانی در میان آید. دیگران در بارهٔ زبان و ادبیات خود و آفرینشگران کشور خود بسیار بسیار کار کرده‌اند و می‌کنند؛ بر ماست تا به نویسندگان و شاعران کشور خویش ارج بگزاریم ، آفریده‌های شان را شایسته بدانیم و نشان دهیم که در این نوشتار ها فرازناهای درنگ کردنی فراوان اند و اندوخته‌هایی که به گسترش می‌ارزند کم نیستند.”.
نقد ادبی استاد ره‌یاب بیش.تر کتابی است درسی- تألیفی که می‌تواند برای طیف‌های گوناگون خوانندگان راه‌گشا باشد ‌و گفتنی‌های درخوری داشته باشد.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=677


مطالب مشابه

29 ثور 1403