سروش پارسی – نوشتاری

زبان نیاکان، بخش 119

3 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   پسوند «وک» بحث ما در این برنامه به موضوع جذاب و شیرین داد و ستدهای زبانی میان همزبانان رسیده است...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 118

31 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   سرزوری، گاوزوری با برنامه‌ی «زبان نیاکان» در خدمت شماییم و به روال چند برنامه‌ی اخیر، درباره‌ی ک...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 117

30 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   غریب‌کار، کهنه‌فروش، شاگردانگی علاقه‌مندان برنامه‌ی زبان نیاکان، در این چند روز اخیر، ما کلاً به...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 116

29 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   باشنده، گویش‌ور، هفته‌فهم، غریب‌کار کلماتی که همچون مناظر طبیعت این کشور، دست‌نخورده است و برای دیگر فارسی‌زبانان...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 115

22 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   گاه و بیگاه ما در این برنامه با بحث‌هایی کوتاه درباره‌ی زبان فارسی در خدمت شماییم. در چند برنامه...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 114

21 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی دیده‌درایی، سبکدوش کردن، کلان‌کاری غرض اصلی از آنچه در این برنامه و برنامه‌های بعد از این مطرح ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 113

14 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی مهربانی کردن و روشنی انداختن بحث ما و شما در این برنامه به جایی جذاب رسیده است، یعنی معرفی بعضی...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 112

14 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی لهجه‌ی بلخ و آصف فکرت با برنامه‌ی زبان نیاکان در خدمت شماییم و از پیوستگی خاص زبان فارسی افغانس...
بیشتر بخوانید

بخشندگان عمر، بخش 111

14 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی فارسی افغانستان و متون کهن اگر برنامه‌های گذشته را دنبال کرده باشید، می‌دانید که بحث ما به اینج...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 110

11 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی ویژگی‌های فارسی افغانستان در نظام واژگانی بحث ما در این برنامه، به دادوستدهای زبانی رسیده است و...
بیشتر بخوانید