یگانه‌ها

6 قوس 1402
1 دقیقه
یگانه‌ها

نگارنده: احسان سلام

 

ـ یگانه کسی که حرف های‌مان را با دقت و شکیبایی می‌شنود؛ کرِ مادرزاد است.

ـ یگانه چیزی که افرازات«بینی»را اضافه می‌کند؛ «پیش بینی»ست.

ـ یگانه نوشیدنیی که شکر فراوان‌دارد؛ جامِ شهادت است.

ـ یگانه چیزی‌ که«میتر»ندارد؛ مصرف خون بی‌گناهان است.

ـ یگانه جایی ‌که زورمندی نمی‌تواند غضبش کند؛ بیت الخلای شهرنواست.

ـ یگانه پنجه‌یی که با کلوخ استنجا بازی می‌کند؛ «پنجۀ قانون»است.

ـ یگانه نیروی که«وجدان سیاسی»را می‌تواند سخت تکان‌دهد؛ زلزلۀ 12 درجه‌یی است.

ـ یگانه چیزی که قوی‌تر از فشار دیگ بخاراست؛ پُف زورمندان است.

ـ یگانه«باد»ی که پس از برآمدن، برباد می‌شود؛ مرده«باد» و زنده«باد»است.

ـ یگانه جایی که گفتمان ملی در‌ آن‌جا  شکل می‌گیرد؛ حمام‌عمومی‌ست.

ـ یگانه«حیوانی»که از چریدن و چراندن سیرنمی‌شود؛ چشم آدمی‌ست.

ـ یگانه حرفی که  پیوسته بر سر«زبان»ها می‌چرخد، «تُفِ»لعنت است.

ـ یگانه خطی که هیچ به«خط»نمی‌ماند؛ خط دیورند است.

ـ یگانه ویروسی که واکسین ندارد؛ «قوم‌پرستی»ست.

ـ یگانه سازمانی که کسی را نمی‌تواند عفوکند؛ سازمان عفو بین الملل است.

ـ یگانه چربیی که به بدن زیان نمی‌رساند؛ «روغن دالر»است.

ـ یگانه رژیمی که تا به حال آدم نکشته‌است؛ «رژیم غذایی»است.

ـ یگانه مرضی که تداوی‌ندارد؛ «بیماریِ به مه چی»است.

ـ یگانه چیزی که در افغانستان قومی نشده‌است؛ کاربن‌دای‌اکساید است.

ـ یگانه ترافیکی که اشپلاق ندارد؛ ترافیکِ زبان است.

ـ یگانه کسی که آرمانش را به گور نبرده‌است؛ قبرکن است.

ـ یگانه وکیلی که بادی‌گارد ندارد؛ وکیلِ گذراست.

یگانه کسی که معدۀ شش‌منرله دارد؛ آدم«فریب خور»است.

ـ یگانه چیزی که مردم ـ بدون تبعیض ـ به‌دور آن جمع می‌شوند؛ دسترخوان خیرات است!

یگانه دستگاه که هنگام خریدن، گرنتی(ضمانت)ندارد؛ «مسلمان سنج»است.

یگانه کسی که هیچ‌گاه از لیسیدن سیرنمی‌شود؛ «قوم‌لیس»است.

ـ یگانه غذایی که بعد از«خوردن»بی‌درنگ هضم می‌شود؛ سوگند‌است.

ـ یگانه چیزی که فعلاً در افغانستان از« شفافیت کامل»برخوردارست؛ شاشِ اُشتک سه‌ماهه است!

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1243


مطالب مشابه

29 ثور 1403