سمیه رامش

12 سنبله 1402
1 دقیقه
سمیه رامش
ام‌روز 12 سنبله/ شهریور، زادروز سمیه رامش، شاعر هراتی است. پارسی‌بان با آرزوی به‌روزی و خرمی برای این شاعر، زادروز ایشان را خجسته می‌دارد!
……..
يك صد و پنجاه و يك
يك هزار و يك صد و پنجاه و يك
يك هزاره و يك صد و پنجاه و يك زخم
روي تنم!
روي شكوه اساطيري يك تن تنها
يك تنه با زخم‌ها
/ زاده شده‌ام
زاده شده‌ام كه زخمم بزني
زاده شده‌ام كه با زخم‌ها زندگي كنم
با زخم‌ها برقص‌ام
با زخم‌هاي هميشه تازه و ناشمرده
يك صد و پنجاه و چند گل هزار
هزار هزار گل هزار…
گل‌هزار!
انگشتانت را به من بده
انگشتان‌مان را بيا بهم قرض بدهيم
بيا زخم هاي‌مان را شماره كنيم
يك صد و پنجاه و هي شمارش بي‌پايان…
دستانت را به من بده بيا با زخم هايمان برقصيم
ادامه بده
ادامه‌ي من در زخم ديگري ست
كه در تو تولد مي‌شود
در تو
در تن تنهايي تو
هي زخم‌ها را زخمه‌ها را فرو مي‌كنند
دم نمي‌زني…
زخم‌هايم را قورت مي‌دهم
زخم‌هايت را ليس مي‌زنم
و سر فرو مياورم به فلاكت انسان
اين گرگ اهلي ناشده‌ي قرن!
سمیه رامش

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=613


مطالب مشابه

29 ثور 1403