اهداف


23 سرطان 1402

– کمک به شناسایی و گسترش میراث ادبی- فرهنگی افغانستان و منطقه؛

– کمک به تعامل فرهنگی بین فرهنگیان کشورهای منطقه؛

– معرفی و یادبود نویسندگان، شاعران و نخبه‌های ادبی- فرهنگی افغانستان و منطقه؛

– معرفی تولیدات ادبی نخبگان ادبی- فرهنگی افغانستان و منطقه؛

– تلاش در جهت نهادینه‌ساختن فرهنگ نقد ادبی؛

– آموزش مضامین فرهنگی- ادبی.